top of page

Geschiedenis

1956-1960:

Op 26 januari 1956 werd middels een notariële akte “de Katholieke Jeugdbeweging der St.Paulusparochie” opgericht. Al vrij snel wordt de naam “St.Paulusgilde” gehanteerd. De parochiële geestelijkheid van de St.Paulusparochie in Woensel heeft veel invloed gehad bij de oprichting van de jeugdbeweging, die in die tijd alleen bedoeld was voor jongens. Naast die vereniging was er in de parochie ook een afdeling van het Katholiek Meisjes Gilde (KMG). Als eerste huisvesting werd door het St.Paulusgilde gebruik gemaakt van de zolder van het toenmalige patronaat aan de Boschdijk. In 1957 of 1958 werd door de parochie een nieuw gebouw gezet aan de Boschdijk. Dat gebouw werd “Het Paviljoen” genoemd. Het had vier lokalen waarin het St.Paulusgilde én het KMG ieder een eigen lokaal hadden. De andere lokalen werden door o.a. een speeltuinvereniging gebruikt.

1970-1975:

In het begin van de zeventiger jaren vinden er op landelijk niveau toenaderingen plaats van diverse jeugdbewegingen.
Uit fusies tussen een aantal van die jeugdbewegingen ontstaat Scouting Nederland. De landelijke organisatie Jong Nederland én de landelijke organisatie van het Katholiek Meisjes Gilde fuseren ook en zo ontstaat een nieuwe landelijke organisatie Jong Nederland voor jongens én meisjes. In de St.Paulusparochie vinden in 1973 en 1974 de eerste toenaderingen plaats tussen het St.Paulusgilde en de KMG-afdeling. In 1975 resulteert dat in een fusie en vanaf dat moment kent de afdeling groepen voor jongens, groepen voor meisjes én gemengde groepen.

1976-1985:

In 1976 wordt de fusie officieel bezegeld en wordt via de notaris “Het St.Paulusgilde Jong Nederland” opgericht. Langzaam maar zeker wordt afgestapt van jongens- en meisjesgroepen en worden álle groepen gemengd. Tussen 1980 en 1985 kent het St.Paulusgilde JN haar ‘top-jaren’ met op het hoogtepunt ongeveer 90 leden, verdeeld over 6 gemengde leeftijdsgroepen. De vereniging huurt nu het hele paviljoen van de St.Paulusparochie en krijgt dat gebouw van Jong Nederland een nieuwe naam: “De Kaak”.

1985-1989:

Vanaf ongeveer 1985 gaat het langzaam maar zeker bergafwaarts met de ledenaantallen. De wijk waarin de afdeling aktief is begint te vergrijzen en langzaam maar zeker daalt het ledenaantal tot ongeveer 60/70.
In 1988 wordt een poging ondernomen een dependance te starten in de nieuwe wijk Limbeek, maar die poging mislukt omdat in die wijk geen geschikte huisvesting te vinden is. In 1989 wordt de dependance wél gerealiseerd, maar nu in de splinternieuwe wijk “Achtse Barrier”. De dependance “JN Achtse Barrier” krijgt eigen statuten maar valt wel onder het bestuur van het St.Paulusgilde JN. In De Mortel draaien nieuwe, goedgevulde leeftijdsgroepen van minioren, maxioren en junioren.

1989-1994:

Een brand veroorzaakt in 1988 veel ellende in “De Kaak”. Bovendien is het dak lek en voldoet het gebouw totaal niet meer aan de hedendaagse eisen. Tot overmaat van ramp wordt de huur per 01-01-90 door het kerkbestuur opgezegd en zou het St.Paulusgilde JN vanaf dát moment op de straat staan. Het St.Paulusgilde JN roept een commissie in het leven die een nieuw gebouw moet proberen te realiseren. Er wordt een advocaat in de hand genomen en via dat advocatenbureau wordt geregeld dat het St.Paulusgilde JN tot 31-12-94 gebruik mag blijven maken van De Kaak aan de Boschdijk. In 1994 wordt de combinatie St.Paulusgilde JN, JN Achtse Barrier en de Gehandicapten Vereniging Eindhoven een gemeentelijke bijdrage toegezegd van ongeveer ƒ650.000 om daarmee aan de Fakkellaan een nieuwe accommodatie te realiseren. Eind 1994 verhuizen de beide JN-afdelingen naar de voormalige CNS-school De Fakkel aan de Fakkellaan. Het gebouw De Kaak, het voormalige parochiehuis, de scholen aan de Boschdijk én de Kerk worden (inclusief de grond) verkocht. Tussen 1995 en 1998 verschijnen op die plaats een nieuw kerkgebouw en diverse straten met flats en woningen.

1995-1999:

In april 1995 wordt het nieuwe onderkomen, het Dr.Ir.F.J.Philipshuis, aan de Fakkellaan geopend. De bouw heeft ongeveer ƒ 950.000 gekost. Naast de gemeentelijke bijdrage zijn veel gelden bijeen gekregen via sponsoring, van diverse fondsen en via heel veel financiële akties. Meneer Frits Philips heeft zijn naam aan het gebouw ‘verleent’ en hij is 90 jaar wanneer hij het gebouw officieel opent.
De twee JN-afdelingen fuseren en nemen statutair de nieuwe naam “JN de Fakkel” aan. Vanaf dat moment groeit het aantal leeftijdsgroepen én het aantal leden weer gestaag. Veel leden komen uit de omliggende wijken (Achtse Barrier, Jagershoef en Woenselse Heide) maar langzaam maar zeker trekt JN De Fakkel leden uit heel Woensel.

2000-2010:

In 2006 bestond onze JN-afdeling 50 jaar en hebben we door middel van diverse feestelijke aktiviteiten ons 10e lustrum uitgebreid gevierd.

2011-Heden:

Nu, in augustus 2012, heeft JN de Fakkel ongeveer 100 leden en 50 vrijwilligers. Al die leden zijn verdeeld over 8 verschillende leeftijdsgroepen. In 2016 hebben we ons 60 jarig jubileum gevierd.
Momenteel zijn we volop bezig met vernieuwen van onze vereniging. We willen een club zijn die past bij de snelle en veranderende wereld van nu, zonder daarbij ons belangrijkste doel uit het oog te verliezen, namelijk kinderen op wekelijkse basis vermaken en uitdagen. 

bottom of page